Udlån af Sognegården

Udlejning af lokaler

Tilst-Kasted Sognegård, Havkærvej 9, 8381 Tilst

Leje af lokale(r) i Sognegården skal ske på kirkekontoret. Der lejes ikke lokaler ud i juli måned.

Bemærk: Vi udlåner ikke lokaler til virksomheder og forretninger, hvad enten det er til private eller kommercielle formål !

Følgende arrangementer kan afholdes i Sognegården:

 • Alle former for møder og undervisning for foreninger og institutioner
 • Begravelseskaffe efter nærmere aftale. max. 4 timers arrangement
 • Arrangementer efter kirkelige handlinger fx receptioner i forbindelse med dåb og vielser.
 • Morgenmad efter konfirmationer o.l. max 4 timers arrangementer
 • Private møder efter nærmere aftale

Ingen andre former for arrangementer uden nærmere aftale med menighedsrådene i Kasted og Tilst.

Sognenes egne arrangementer altid har forrang.


Reglement for Tilst - Kasted Sognegård.

1: 
Ved udlevering af nøgle betales et depositum på kr. 1000,00 samt leje for det aftalte tidsrum. Såfremt Sognegården afleveres i rengjort stand tilbagebetales depositum.

2: 
Lokalerne må kun benyttes til det formål og i det tidsrum, hvortil de er stillet til rådighed iflg. lejelaftalen.

 

FØLGENDE ARRANGEMENTER KAN HOLDES I SOGNEGÅRDEN

3: 
Alle former for møder i foreninger og institutioner. Dog må der ikke opsættes bannere.

 • Begravelseskaffe efter nærmere aftale.
 • Arrangementer efter kirkelige handlinger fx dåbsarrangementer, bryllupsreception o.l.
 • Private møder efter nærmere aftale. Men aldrig deciderede private fester.
 • Der må ikke drives nogen form for virksomhed fra Sognegården.
 • Ingen faste arrangementer uden nærmere aftale med menighedsrådene, da kirkens egne arrangementer altid har forrang.

4: 
Ansvaret for lokalerne, herunder inventar, påhviler den i hvis navn, de er stillet til rådighed.

5: 
Eventuelle mangler eller beskadigelse af inventar eller lokaler skal straks ved konstatering meddeles til Kirkekontoret.

6: 
Den ansvarlige er erstatningspligtig for skader på inventar og lokaler.

7: 
Der må ikke kræves entré ved arrangementer

eller foretages salg af nogen art.

8: 
Vedrørende den praktiske afvikling af arrangementet skal al henvendelse ske til Kirkekontoret.

Der er ingen form for servering med i lejen af Sognegården.

9: 
Gulvet i salen fejes og bordene placeres som vist på tegning i lokalet.

 • Alt brugt porcelæn vaskes op og gulvet i køkken rengøres samt toiletter.
 • Affald tilsnøres i pose/sæk og placeres i containeren udenfor Sognegården.

10: 
Når Sognegården forlades skal:

 • Alle gardiner være trukket fra.
 • Alt lys skal være slukket – også på toiletterne.
 • Alle vinduer være lukkede.
 • Alle yderdøre være låst.

 

Nøglerne afleveres i kirkekontorets åbningstid og depositum kan tilbagebetales.

Ved receptioner med brug af køkkenet til andet

end kaffebrygning, betales desuden kr. 200,00 for strøm og

Kr. 300,00 for rengøring.

 

11: 
Sognegården forlades senest kl. 23.00.

 

12: 
Rygning i Sognegården er ikke tilladt.

Regler for mindesamvær

Mindesamvær