Hvis du skulle have lyst til at stille op til menighedsrådsvalget i efteråret 2020, er her lidt information om hvad det vil sige at være i rådet:

Menighedsrådet kan sammenlignes med en slags bestyrelse for den lokale kirke. Det er demokratisk valgt – dvs. at du som medlem af folkekirken har indflydelse på, hvem der skal sidde i menighedsrådet i din kirke.

Der er aktuelt 1.749 menighedsråd i Danmark. Et menighedsråd består af mellem 5 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Antallet af medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

Menighedsrådet skal understøtte gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. Det betyder i praksis, at menighedsrådet både har en række administrative og strategiske opgaver. 

Menighedsrådets opgaver er bl.a.:

  • at være arbejdsgiver for de ansatte i kirken, bortset fra præsterne
  • at lave visionsarbejde og derigennem være med til at bestemme, hvilken retning den lokale kirke skal gå i, og hvad der skal prioriteres
  • at ansætte ny præst, når stillingen er ledig
  • at sørge for vedligeholdelse af bygninger, både kirken, sognegården og præsternes embedsbolig
  • at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige i kirken, så de kan udføre deres opgaver bedst muligt
  • at samarbejde med øvrige lokalforeninger, f.eks. lokalråd, borgerforening, spejderne etc.

Menighedsrådsmedlemmer er lige så forskellige som medlemmerne af folkekirken. Dvs. nogle går ofte i kirke, andre kommer mest til højtiderne, nogle er unge, andre er ældre, nogle går op i babysalmesang, andre i det sociale arbejde.
Det er vigtigt, at et menighedsråd afspejler alle de mennesker, der hører til kirken, da det er her, der bliver truffet mange vigtige beslutninger om både den lokale kirkes liv og fremtid.

Hvornår afholdes der valg?

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde d. 2. tirsdag i maj i valgåret. I 2020 vil det sige tirsdag d. 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

I Tilst og Kasted afholdes valget (benævnt "valgforsamlingen") d. 3. tirsdag i september, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. En valgforsamling afholdes i det enkelte sogn, og for 2020 - tirsdag d. 15. september.

I en periode på fire uger efter valget, er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.

I 2020 er det tirsdag d. 17. november.

Med ændringen lovfæstes der endvidere en mulighed for at nedsætte menighedsrådets normale funktionsperiode til 2 år. Menighedsrådets begrundede ansøgning skal godkendes af biskoppen.

Har dette fanget din interesse? Så stil op til menighedsrådsvalget i dit sogn.

Vi glæder os til at lære dig at kende.