Udlån af Sognegården

Udlejning af lokaler

Tilst-Kasted Sognegård, Havkærvej 9, 8381 Tilst

Leje af lokale(r) i Sognegården skal ske på kirkekontoret. Der lejes ikke lokaler ud i juli måned.

Bemærk: Vi udlåner ikke lokaler til virksomheder og forretninger, hvad enten det er til private eller kommercielle formål !

Følgende arrangementer kan afholdes i Sognegården:

 • Alle former for møder og undervisning for foreninger og institutioner
 • Begravelseskaffe efter nærmere aftale. max. 4 timers arrangement
 • Arrangementer efter kirkelige handlinger fx receptioner i forbindelse med dåb og vielser.
 • Morgenmad efter konfirmationer o.l. max 4 timers arrangementer
 • Private møder efter nærmere aftale

Ingen andre former for arrangementer uden nærmere aftale med menighedsrådene i Kasted og Tilst.

Sognenes egne arrangementer altid har forrang.


Reglement for Tilst - Kasted Sognegård.

1: 
Ved udlevering af nøgle betales et depositum på kr. 1000,00 samt leje for det aftalte tidsrum. Såfremt Sognegården afleveres i rengjort stand tilbagebetales depositum.

2: 
Lokalerne må kun benyttes til det formål og i det tidsrum, hvortil de er stillet til rådighed iflg. lejelaftalen.

 

FØLGENDE ARRANGEMENTER KAN HOLDES I SOGNEGÅRDEN

3: 
Alle former for møder i foreninger og institutioner. Dog må der ikke opsættes bannere.

 • Begravelseskaffe efter nærmere aftale.
 • Arrangementer efter kirkelige handlinger fx dåbsarrangementer, bryllupsreception o.l.
 • Private møder efter nærmere aftale. Men aldrig deciderede private fester eller sammenkomster.
 • Der må ikke drives nogen form for virksomhed fra Sognegården.
 • Ingen faste arrangementer uden nærmere aftale med menighedsrådene, da kirkens egne arrangementer altid har forrang.

4: 
Ansvaret for lokalerne, herunder inventar, påhviler den i hvis navn, de er stillet til rådighed.

5: 
Eventuelle mangler eller beskadigelse af inventar eller lokaler skal straks ved konstatering meddeles til Kirkekontoret.

6: 
Den ansvarlige er erstatningspligtig for skader på inventar og lokaler.

7: 
Der må ikke kræves entré ved arrangementer

eller foretages salg af nogen art.

8: 
Vedrørende den praktiske afvikling af arrangementet skal al henvendelse ske til Kirkekontoret.

Der er ingen form for servering med i lejen af Sognegården.

9: 
Gulvet i salen fejes og bordene placeres som vist på tegning i lokalet.

 • Alt brugt porcelæn vaskes op og gulvet i køkken rengøres samt toiletter.
 • Affald tilsnøres i pose/sæk og placeres i containeren udenfor Sognegården.

10: 
Når Sognegården forlades skal:

 • Alle gardiner være trukket fra.
 • Alt lys skal være slukket – også på toiletterne.
 • Alle vinduer være lukkede.
 • Alle yderdøre være låst.

 

Nøglerne afleveres i kirkekontorets åbningstid og depositum kan tilbagebetales.

Ved receptioner med brug af køkkenet til andet

end kaffebrygning, betales desuden kr. 200,00 for strøm og

Kr. 300,00 for rengøring.

 

11: 
Sognegården forlades senest kl. 23.00.

 

12: 
Rygning i Sognegården er ikke tilladt.

Regler for mindesamvær

Tilst-Kasted Sognegård kan lejes til mindesamvær i forbindelse med begravelser og bisættelse, såfremt der ikke foregår andre arrangementer denne dag.

Lokaleleje er kr. 400,- for ét lokale og kr. 800 for to lokaler. Der kan max. være 40 personer i ét lokale og 100 personer når begge lokaler lægges sammen.

Arrangementet må højst vare 4 timer, og de almindelige regler for lån af Sognegården skal overholdes.

De pårørende skal selv medbringe eller bestille alt, hvad der skal bruges til arrangementet.....

....det være sig kaffe, te, øl, vand, sukker, fløde, smørrebrød, kage, servietter, lys, duge osv.

 

Lokale 1 og/eller 2 kan bestilles via kirkekontoret på tlf. 8624 1881, ved personligt fremmøde eller på mail tilst.sogn@km.dk